Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

REGELVERK

Det er Mattilsynet forvalter alle lovene som omhandler produksjon og omsetning av mat, matkjeden fra jord og fjord til bord. Dette omfatter alle virksomheter innen primærproduksjon, næringsmiddelindustri og småskalaproduksjon, importører, dagligvarebutikker og alle typer serveringssteder

Mattilsynet er underlagt tre departementer; Landbruks- og matdepartementet (LMD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det administrative ansvaret for etaten ligger hos LMD.

Lovverket 
De viktigste lovene på Mattilsynets områder er:

Matloven, som skal sikre forbrukerne helsemessig trygg mat og trygt drikkevann, fremme helse, samt ivareta miljøvennlig produksjon og hindre spredning av dyre- og plantesykdommer.

Dyrevernloven, som skal sikre at dyr, også fisk, behandles godt.

Kosmetikkloven, som skal medvirke til at kosmetikk og kroppspleieprodukt er helsemessig sikre for mennesker og dyr.

Til alle disse lovene er det utarbeidet forskrifter med mer detaljerte bestemmelser. Det aller meste av lovene og forskriftene inngår i EØS-avtalen og er felles europeisk regelverk.

Forskriftene 

De mest sentrale forskriftene for butikker, hotell, restauranter/catering, gatekjøkken og bensinstasjoner vil være:

  • Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (nr. 1187)
  • Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler (nr. 1252)
  • Forskrift om næringsmiddelhygiene (nr. 1623)
  • Forskrift om dypfryste næringsmidler (nr. 1618)
  • Forskrift om vannforsyning og drikkevann ( nr. 1372)
  • Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) (nr. 1497)
  • Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (nr. 1620)

Disse forskriftene finner du på Mattilsynets hjemmeside: www.mattilsynet.no , under fanen regelverk.

Lovverk og ansvar 
Det er du som virksomhet som har plikt til å etterleve krav i lover med forskrifter som gjelder for den produksjon eller aktivitet du driver. Mattilsynet kan kontrollere at du etterlever disse kravene

Ta kontakt med oss

Her kan du lese om våre personvernvilkår.
Denne nettsiden er beskyttet av reCAPTCHA og Google. Personvern og vilkår for bruk gjelder.

Ønsker du hjelp?