Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Bærekraft

Bærekraft

PELIAS har stort fokus på bærekraft og samfunnsansvar generelt. Det er viktig for oss å være et ansvarlig selskap som gjør gode og riktige valg for oss selv og for alle rundt oss. Vårt bærekraftsarbeid skal gjenspeile dette. PELIAS skal være med å bidra til en bærekraftig utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner.

 

Miljø

Allerede i 2012 ble PELIAS, som det første firmaet i vår bransje, miljøsertifisert. Vi er i dag sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001, og er medlem av Grønt Punkt.

I PELIAS Bærekraftsrapport kan du lese mer om våre bærekraftsmål og vårt CO2-utslipp fordelt på Scope 1, 2 og 3 i henhold til GHG-protokollen, som er den mest anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp.

Klikk her for å gå til våre bærekraftsrapporter.

 

Bærekraftsmål

PELIAS har forpliktet seg til å bidra til en bærekraftigutvikling. Vi har plukket ut fire miljømål fra FNs bærekraftsmål:

11 "Bærekraftige byer og lokalsamfunn"
12 "Ansvarlig forbruk og produksjon"
13 "Stoppe klimaendringer"
15 "Liv på land"

Disse vil være retningsgivende for alt arbeid som gjøres i PELIAS fremover.

Våre viktigste bærekraftstiltak vil være å minimere vårt CO2-avtrykk i forbindelse med skadedyrbekjempelser, redusere mengde farlig avfall og redusere CO2-utslipp i forbindelse med tjenestereiser og varetransport.

Miljøsertifisering

Miljøsertifiseringen ISO 14001 sikrer at vi jobber systematisk med å redusere vårt CO2-utslipp på viktige områder i vår drift, og med det er PELIAS med å bidra til at FNs bærekraftsmål, og målene i Parisavtalen kan nås.

Se vårt miljøsertifikat her.

Menneskerettigheter og samfunnsansvar

PELIAS har forpliktet seg til å respektere og følge alle internasjonalt anerkjente grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Like viktig er det at våre leverandører gjør det samme. Vi risikovurderer våre leverandører, og PELIAS har gjort et bevisst valg om å ikke bruke leverandører fra land som i henhold til «Freedom of world report» ikke handler i tråd med politiske- og sivile rettigheter fastsatt av FN.
Vi stiller krav om at alle våre leverandører skal forplikte seg til å overholde alle gjeldende nasjonale og internasjonale lover når det gjelder menneskerettigheter, forhold på arbeidsplassen, HMS og miljø.

 

Mangfold og inkludering

PELIAS ser at et arbeidsliv med rikt mangfold av mennesker kan bidra til både innovasjon, vekst og verdiskaping. Når vi investerer i mangfold så får vi uttelling på mange områder, ikke minst i kampen om de beste medarbeiderne.

Vi ønsker å legge til rette for at alle skal føle seg inkludert på arbeidsplassen, uavhengig av kjønn, alder, legning, nasjonalitet eller hvor man kommer fra.

Aktsomhetsvurdering

PELIAS utfører aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer for å kartlegge, forebygge, begrense og redegjøre for hvordan vi håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av vår virksomhet.

Les mer om våre aktsomhetsvurderinger.

 

Arbeidsinkludering

PELIAS ønsker å bidra til inkludering av unge arbeidsledige og andre som har falt utenfor arbeidslivet.

Vi samarbeider med NAV og forskjellige arbeid- og inkluderingsbedrifter for å hjelpe mennesker som trenger mer erfaring for å kunne komme seg ut i jobb. Mange av de som har vært innom PELIAS er i dag i faste arbeidsforhold.

Idrett og kultur

Hvert år sponser PELIAS forskjellige formål, og vi setter av en stor sum som går direkte til både barn- og voksenidrett og forskjellige kulturarrangementer. Idrett og kultur er en viktig arena for inkludering og utvikling av alle typer mennesker, og det er viktig for PELIAS å bidra til aktive og meningsfulle hverdager for de som trenger det aller mest.

Ønsker du hjelp?