Bemannet Døgnvaktstelefon - 33 33 00 00 - Vi er landsdekkende! post@pelias.no

Radon

Har du sjekket Radonnivået i din bolig?

Statens strålevern og Norges geologiske undersøkelse har kommet frem til at man bør ha høy aktsomhet for radongass, da gassen kan forårsake lungekreft. Grunnlaget for aktsomhetsnivået er basert på kunnskap om geologiske forhold, og inneluftmålinger av radon. Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluften. Se om du bor i et utsatt område her: Berggrunn

Radon og radongass – den usynlige, luktfrie og skadelige edelgassen

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen. Kreftrisikoen øker med radon-konsentrasjonen, og hvor lenge man oppholder seg i en radonutsatt bygning. Radon er særlig farlig i kombinasjon med røyking. Det er regionale og lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen, og selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller.

Statens strålevern anbefaler at alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig, og innenfor anbefalte grenseverdier.

Spesielle regler – utleie, skole, barnehage og institusjoner

I strålevernforskrftien § 6 s lles det krav om å utføre radonmåling for skole, barnehage, utleieboliger som leies ut av offentlige og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning l egen bolig. Institusjoner kan også omfattes, hvis beboerne betaler leie. Grenseverdiene er forskritsfestet i strålevernforskriften, og tiltak må iverksettes dersom radonnivået overstiger 100Bq/m3. Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom.

Reglene for bedri er når det gjelder radon er regulert av arbeidsmiljøloven. Den stiller krav til at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet, som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.

Arbeidsgiver har derfor plikt l å gjøre en vurdering av radonnivå i arbeidslokalet.

Hva kan du gjøre?

Kontakt undertegnede for uforpliktende pristilbud på tlf. 33 33 00 00.

Tiltak – hva gjøres i praksis?

PELIAS setter ut små sporfilmer som måler konsentrasjon av radongass i din bolig. Målingen skal foregå over et tidsrom på minimum 2 måneder. Sporfilmene plasseres i forskjellige oppholdsrom i bygningen hvor man oppholder seg over tid, som for eksempel soverom, stue, kontor og utleiedel. Etter at måleperioden er over, vil PELIAS komme tilbake for å hente sporfilmene. Resultatet fra målingen blir så analysert, og det utarbeides en målerapport som sendes kunde. Dersom det er behov for å utføre tiltak for å senke radonnivået, vil PELIAS kunne bistå kunde med dette.

Kontakt Pelias

Du kan ringe oss på telefon: 33 33 00 00, eller benytt kontaktskjemaet nedenfor:

Melding fra Pelias.no

2 + 2 =

Større/Mindre fonter
Vis i høykontrast

Pin It on Pinterest

Share This