Bemannet Døgnvaktstelefon - 33 33 00 00 - Vi er landsdekkende! post@pelias.no

OM PELIAS

Pelias Norsk Skadedyrkontroll

ble etablert i 1987, og er i dag en del av det amerikanske selskapet ServiceMaster, som er en av verdens største og ledende selskaper innen skadedyrkontroll. ServiceMaster opererer i over 30 ulike land i verden, og har over 30 000 ansatte.

PELIAS har i Norge ca. 200 ansatte fordelt over alle fylker i landet. Hovedkontor ligger i Elverum, med avdelingskontorer rundt omkring i landet. PELIAS sin kundegruppe er private husholdninger, næringsliv, landbruk, stat og kommune.

Hovedvirksomheten til PELIAS er skadedyrkontroll, og alle våre skadedyrbekjempere utdannet og godkjent gjennom FHI. Vi har også avdelinger som utfører ulike tjenester innen Trygg Mat, Hygiene, Fuglesikring, Radon og Sopp. 

Vi kan derfor tilby en totalpakke som dekker mange ulike behov hos våre kunder. Kvalitet, kundetilfredshet og miljø er viktige fokusområder for PELIAS, og bedriften har vært kvalitetssertifisert iht. ISO 9001 siden 1999, og miljøsertifisert iht. ISO 14001 siden 2012. 

 

KVALITET

PELIAS har vært ISO sertifisert siden 1999, og er nå sertifisert etter standarden ISO 9001:2015.

Vi har stort fokus på kvalitet, og jobber systematisk med tiltak og forbedringer innenfor disse områdene. Dette gjør at vi i dag har svært gode innarbeidede rutiner i vår daglige drift. Det sikrer oss høy kvalitet på utført arbeid, og tjenestene vi leverer. 

Høy kundetilfredshet er svært viktig for PELIAS, og fornøyde kunder er bedriftens hovedmål. Kunden skal være i sentrum for vår drift, og et hovedfokus for alle ansatte.

PELIAS skal sikre at kundens krav blir fastlagt og oppfylt, og med et mål om å forbedre kundens tilfredshet. Det er avgjørende at produktet/ tjenesten blir levert til avtalt tid, og med riktig antall, type og kvalitet.

 

Kvalitetspolitikk

Våre rutiner skal sikre at vi er i samsvar med ISO 14001/ISO 9001, og alle lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet.

Kvalitet i alle ledd skal være PELIAS sitt varemerke.

 Vi skal være det beste alternativ for våre kunder, og levere produkter og tjenester av topp kvalitet.

 

PELIAS det beste alternativ – kvalitet i alle ledd

 

MILJØ

PELIAS har vært miljøsertifiserte siden 2012, og er nå sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001:2015. Sertifiseringen hjelper oss til å opprettholde gode rutiner, og sikrer samsvar med gjeldene krav og forskrifter.

PELIAS har identifisert miljøaspektene i den daglige drift som kan ha innvirkning på miljøet, og har satt i verk tiltak for å styre dette i positiv retning, og redusere vårt klimaavtrykk.

Hvert år fastsetter vi miljømål for å redusere vårt Co2 utslipp på de områdene i vår drift som gir størst innvirkning på miljøet.

Et av våre hovedmål er øke antall el-biler i vår drift.

Et annet viktig mål og satsningsområde for PELIAS er å ha et stort fokus på substitusjon, og bruk av giftfrie bekjempningsmetoder. Vi har eget Forsknings og utviklings-team som forsker på nye, effektive og miljøvennlige bekjempelsesmetoder, og målet er at vi ikke skal sette negativt avtrykk på miljøet i våre skadedyrbekjempelser.

 I en bedrift av vår størrelse blir det endel avfall, og vi har årlige mål om å øke kildesorteringsgraden, og legge til rette for kildesortering med gode avfallssystemer og prosedyrer.

 PELIAS er også medlem av Grønt Punkt.

 

HMS

PELIAS har et godt innarbeidet internkontrollsystem, og jobber systematisk med å redusere risiko for farer og ulykker i den daglige drift. Vi jobber aktivt med positive og helsefremmende faktorer, og ønsker å oppnå et godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær, høy sikkerhet og minimal negativ påvirkning på helse og miljø.

 

HMS Politikk

PELIAS skal jobbe systematisk og målrettet for å hindre enhver form for ulykke, helseskade og negativ miljøpåvirkning.

Våre rutiner skal sikre at vi er i samsvar med ISO 14001/ISO 9001, og alle lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet.

HMS arbeidet skal være en naturlig del av vår drift

 

SAMFUNNSANSVAR

PELIAS har stort fokus på bærekraft og samfunnsansvar, og vår virksomhet skal rette seg etter gjeldene lover og forskrifter, og handle på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte.

Dette blir sett på som en sentral forutsetning for vår strategi, langsiktige mål og resultater.

 

ETIKK –Vi har utarbeidet egne etiske regler, og vi stiller også krav til våre leverandører om at de forplikter seg til å overholde alle gjeldene nasjonale og internasjonale lover når det gjelder menneskerettigheter, forhold på arbeidsplassen, HMS og miljø.

 

ARBEIDSINLKUDERING – PELIAS ønsker å bidra positivt til arbeidsinkludering av unge arbeidstakere og andre som har falt utenfor arbeidslivet, og vi samarbeider med NAV om å ta inn ansatte som trenger arbeidserfaring og hjelp til å komme seg tilbake i jobb, og få en meningsfull hverdag. Mange av disse arbeidstakerne er i dag i faste arbeidsforhold og bidrar positivt i samfunnet.

 

IDRETT OG KULTUR – PELIAS bidrar årlig med sponsing av norsk idrett og kultur, og i 2019 ble det bruk 2,4 millioner på dette formålet.

 

 

ØKONOMI:

PELIAS har svært god økonomistyring, og blir årlig kredittvurdert av Experian.
PELIAS oppnådde ved siste vurdering i 2017 «Beste kredittverdighet».

 

TJENESTER:

PELIAS Skadedyr
PELIAS er av de største aktørene innen skadedyrkontroll i Norge, og har med sine 30 år i bransjen stor tyngde, erfaring og praksis innen skadedyrbekjempelse.

Skadedyr kan påføre mennesker smittsomme sykdommer, og store økonomiske tap hvis de ikke blir raskt tatt hånd om.

En eier eller bruker av en bygning har plikt til å sette i verk nødvendige tiltak for å utrydde skadedyr når forekomst av skadedyr tilsier dette.

Våre skadedyrteknikere er utdannet og godkjente gjennom Folkehelseinstituttet, og utfører skadedyrbekjempelse i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Vi tilbyr gratis befaring, og etter en faglig vurdering vil vi gi råd, hjelp og veiledning i hvordan forebygge og bekjempe skadedyr. Vi tilbyr både løpende avtaler med tilpasset mengde servicebesøk, og engangsbehandlinger.
Vanlige skadedyr i Norge er i dag bl.a. mus, rotter, maur, veggedyr, kakerlakker, sølvkre, skjeggkre, veps, fluer, biller, husbukk, møll, midd m.m.

 

PELIAS Fuglesikring

Fuglesikring er beskyttelse av hus og bygninger mot fugler og fugleskitt, og hindrer fuglene å slå seg ned. Sikringen er harmløs, og skader ikke fuglene hvis rett system benyttes, det er riktig installert, og regelmessig kontrolleres og vedlikeholdes.

PELIAS kan tilby ulike løsninger innen fuglesikring, bl.a. nett, pigger, lyd, lysreflektorer og elektriske systemer på alle typer bygninger.

 

PELIAS Hygieneservice

PELIAS tilbyr hygieneløsninger som passer for alle typer bedrifter, kontorfellesskap, offentlige rom og servicenæringer.

Vi tilbyr et bredt utvalg av dispensere og forbruksartikler, som hånddesinfeksjon, håndtørrere, seterens, autosanitizer med duftsystem som fjerner bakterier, kalk, vond lukt til toalett og urinaler, sanitærservice for riktig behandling av bind, bleier og annet sanitæravfall, og biozymerens (rensebehandling av flisegulv og vegger i toalettrom, dusjanlegg og garderober).

Vårt oppfølgingssystem sikrer våre kunder rutinemessig oppfølging til avtalt tid.

 

PELIAS Trygg Mat

Det er Mattilsynet som forvalter alle lovene som omhandler produksjon og omsetning av mat. Dette omfatter alle virksomheter innen primærproduksjon, næringsmiddelindustri og småskalaproduksjon, importører, dagligvarebutikker og alle typer serveringssteder.

Det er den som driver virksomheten som har plikt til å sette seg inn i, og etterleve krav i lover med forskrifter som gjelder for den produksjon eller aktivitet du driver.
Mattilsynet kan kontrollere at du etterlever disse kravene

PELIAS kan tilby rådgivning og kompetansestøtte innen matsikkerhet. Det kan være i forbindelse med oppdatering i forhold til endringer i lover og forskrifter, tolkning av lover og forskrifter, utarbeidelse av prosedyrer og rutiner i IK-mat system, revisjon av IK-mat systemet, faglig veiledning innen matsikkerhet (IK-mat/HACCP), eller andre behov.

Vi tilbyr også tilrettelagte grunnleggende kurs innen HACCP og hygiene.

 

PELIAS Radon

Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluften.

I strålevernforskriften § 6 stilles det krav om å utføre radonmåling for skole, barnehage, utleieboliger som leies ut av offentlige og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Institusjoner kan også omfattes, hvis beboerne betaler leie.

Arbeidsmiljøloven §8 setter krav om at luft på arbeidsplassen skal være fri for helseskadelige forurensninger. Radon er en av de mest betydelige helseskadelige inneklimafaktorene. I tillegg anbefaler Strålevernet i Norge at alle utfører radonmåling i bygninger som man oppholder seg over tid. Det er også et krav til at man kan fremvise dokumentasjon på at måling er utført.

PELIAS utfører radonmålinger med godkjent måleutstyr, og etter endt måleperiode vil kunde motta en rapport med resultat av utførte målinger. Vi hjelper til med tiltak i etterkant der det er et behov for dette.

 

PELIAS Mobile

Dette er en egen software/ systemutviklingsavdeling som primært driver utvikling av eget forretningssystem basert på mobilteknologi. Sekundært jobber PELIAS Mobile med å kommersialisere software som er laget for eget bruk.

PELIAS Mobile er sertifisert ISV (Independent Software Vendor) hos Microsoft, utviklingspartner med VISMA, samt utviklingspartner og forhandler for Telenor. De er også partner med NOKIA, Symbian og Lindorff, samtidig som bedriften har noen godt kvalifiserte samarbeidspartnere knyttet til bl.a. Server og PC salg, posisjoneringssystemer, dokumenthåndtering, digital konvertering osv. PELIAS Mobile tilbyr, i samarbeid med sine partnere, løsninger for alle typer bedrifter som jobber i felt.

 

 

 

Større/Mindre fonter
Vis i høykontrast

Pin It on Pinterest

Share This