Bemannet Døgnvakt - 33 33 00 00 - Vi er landsdekkende! post@pelias.no

KVALITET OG MILJØ

ISO 9001:2015

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll har siden 1999 vært sertifisert etter den internasjonale kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001.

Vi er i dag sertifisert etter den nyeste standarden ISO 9001:2015.

Et ISO 9001:2015 – sertifikat viser at vårt kvalitetsstyringssystem er i tråd med standarden for god kvalitetsstyring.

Våre kunder kan stole på at PELIAS har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte de forpliktelser vi har tatt på oss. Vi jobber systematisk med kvalitet og stadige forbedringer, og det blir regelmessig utført interne og eksterne revisjoner for å følge opp at våre rutiner er i samsvar med vårt kvalitetssystem.

Vi har som siktemål å øke kundetilfredshet ved virkningsfull anvendelse av systemet, og det brukes som et verktøy for å redusere feil, hindre at feil gjentar seg, og identifiserer mulige feil før de oppstår. Systemet hjelper oss å sikre at det er samsvar med krav fra kunder, og krav i aktuelle lover og forskrifter.

 

Kontakt oss for tilbud!

PELIAS Miljøfyrtårn

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll ble Miljøfyrtårn sertifisert i 2012, og vårt nåværende sertifikat er gyldig frem til juli 2018.
Vi har godt innarbeidede miljørutiner på viktige områder som ivaretar det indre og ytre miljø. Områder vi har spesielt stor fokus på er avfallshåndtering, energi, drivstofforbruk, papirforbruk, innkjøp og arbeidsmiljø.

Ved å ha høy miljøfokus oppnår vi høyere verdiskapning gjennom mindre miljøbelastning, og vi reduserer driftskostnadene i tillegg.

Vår innkjøpspolitikk

Vi skal årlig forbedre våre miljøprestasjoner, og styrt innkjøp er en av de viktigste innsatsfaktorer for å oppnå målet. Før et innkjøp, skal det foretas en behovsvurdering. Miljøkriterier skal stilles i alle våre innkjøp. Vi har fokus på å velge miljøsertifiserte leverandører framfor leverandører som ikke kan dokumentere miljøvennlig drift, – og/eller som kun fører et begrenset utvalg av miljøvennlige produkter, når det er praktisk mulig.

PELIAS kan også selv tilby miljømerkede produkter i sitt hygienesortiment, i form av Svane merket toalettpapir, tørkepapir, såpe m.m.

Avfallshåndtering

Vi har et kontinuerlig mål om å ha en høy kildesorteringsgrad. Gjennom et samarbeid med Ragn-Sells har vi sikret oss de tekniske løsningene vi trenger, for å håndtere avfallet fra bedriften på den mest effektive og miljøvennlige måten.

Vi har også inngått et samarbeid med EMC Europe, som tar i mot vårt avfall innenfor data, telefoner og ladere. Pengene vi får for dette blir donert til UNICEF.
PELIAS er medlem av Grønt Punkt. Det vil si at vi tar miljøansvar ved å delta i en returordning for brukt emballasje. Til sammen sørger medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge for at Norges CO2-utslipp reduseres med 350 000 tonn hvert år.

Energiforbruk

All energiproduksjon belaster miljøet i mer eller mindre grad, og PELIAS mener derfor at for å få ned klimagassutslippene i verden er det viktig for alle å effektivisere energibruk. Med en økt miljøbevissthet legger vi nå mer vekt på energisparing og måter å redusere energibruk i våre bygninger.

PELIAS har gjennomført en rekke energibesparende tiltak de senere årene og ligger langt under landsgjennomsnittet i energiforbruk på våre kontorer.

Drivstofforbruk

PELIAS har laget retningslinjer for tjenestereiser, slik at disse kan skje på den mest hensiktsmessige, miljøvennlige og økonomiske måten, og for å fremme nøkterne, miljøvennlige og kostnadsbevisste holdninger ved bedriften. Vi har satt oss mål om at drivstofforbruket skal reduseres betraktelig de neste årene.

Papirforbruk

PELIAS har redusert papirforbruket med over 90 % de siste årene ved overgang til Pelias Mobiles egenproduserte web løsninger. Vi har fremdeles fokus på å redusere forbruket enda mer, og ved å være bevisste og gjøre enkle, men gjennomtenkte valg i det daglige, sparer vi mye papir.
Vi benytter kun miljømerkede konvolutter, notisblokker og kopipapir.

Arbeidsmiljø

Vi har et overordnet mål om å jobbe målrettet for å hindre enhver form for ulykke, helseskade og forurensning, samt for å skape trivsel på arbeidsplassen. Vi ønsker å få alle ansatte til å ta ansvar for seg selv, kollegaer og andre når de utfører arbeidsoppgaver i bedriften og ute hos våre kunder. Vi vil jobbe kontinuerlig for å forbedre arbeidsmiljøet og arbeidsorganisasjonen.

PELIAS kan vise til at sykefraværet ved bedriften har gått ned de senere år, og ligger i dag godt under landsgjennomsnittet.

Kontakt oss for tilbud!

Grønt Punkt Norge

Vi har gjort mange forskjellige tiltak de senere årene, og har deriblant inngått et medlemskap i Grønt Punkt.

Et medlemskap i Grønt Punkt innebærer at vi har stor fokus på å gjenvinne all brukt emballasje, via forskjellige returordninger. Vi kildesorterer alt avfall, og farlig avfall lagres forsvarlig og leveres til godkjente mottak. Vi benytter oss i minst mulig grad av engangsartikler, og har også stilt krav til våre leverandører om deres bruk av emballasje. Vi ønsker at våre leverandører i likhet med oss skal organisere og drive sin virksomhet slik at all eksisterende og fremtidig nasjonale/internasjonale miljøkrav tilfredstilles, og at de bestreber seg på å minimalisere emballasje og sørge for at denne er resirkulerbar hvis mulig.

Til sammen sørger medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge for at Norges CO2-utslipp reduseres med 350 000 tonn hvert år.

Tenk miljø- kildesorter emballasjen!

Kontakt oss for tilbud!

SELLICHA KVALIFISERT

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll ble Sellicha kvalifisert i juni 2015.
Med kvalifisering i Sellihca kan PELIAS til enhver tid dokumentere at virksomhetens oppfyller kvalifikasjonskravene innen finansielle nøkkeltall, regnskap, årsberetning, betaling av skatter og avgifter, sertifiseringer, oppdatert firmaattest m.m.

Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk. Med mer enn 4200 kvalifiserte leverandører som tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester gir Sellihca en rettferdig, åpen og transparent utvelgelse av leverandører. Dette forenkler anbudsprosessen og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.
Bransjenettverket Sellihca ble lansert i 1998 og utvikles kontinuerlig i samarbeid med nordisk energibransje for å dekke de fleste behov innenfor leverandøradministrasjon.

Kontakt oss for tilbud!

Kredittverdighetsbevis

eSigill er levert av Experian. Klikk for ytterligere informasjonredittverdighetsbevis
Et eSigill er et kredittverdighetsbevis til publisering på et selskaps egen webside. Beviset viser til enhver tid selskapets kredittverdighet og hjelper bedriften fremstå som seriøs, profesjonell og gi troverdighet til potensielle kunder og samarbeidspartnere. Det viser hvilken risikoklasse selskapet tilhører; Absolutt beste kredittverdighet, Beste kredittverdighet, God kredittverdighet eller Kredittverdig.

Opplysningene som eSigill baseres på hentes ut fra Experians database, som kontinuerlig kvalitets­sikres og oppdateres fra en rekke kilder. Dette gir en nøytral vurdering av foretaket og dets kredittverdighet. e-Sigillet oppdateres daglig via Experians databaser.

Risikoklasser
Kredittverdigheten baseres på Experians scoringmodell Commercial Delphi, dvs. en modell som ut fra avanserte analyser og statistiske metoder kan predikere selskapenes fremtidige betalingsevne, og dermed gi en score ut fra dette. Commercial Delphi gir en score på en skala fra 1 til 1000 som igjen er delt inn i 8 ulike risikoklasser, der 1000 er høyeste score.

Kontakt oss for tilbud!

Ønsker du tilbud på hygieneprodukter? Kontakt oss:

9 + 9 =

Større/Mindre fonter
Vis i høykontrast

Pin It on Pinterest

Share This